Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33803268
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 1333/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1888 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie Gorzyce, gmina Gorzyce, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 2246/1 o pow. 0,02 ha oraz nr 2246/3 o pow. 0,0105 ha ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.01.2015 r. znak: N-VII.7570.1.45.2014, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że na dzień 17.01.2014 r. przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33803268
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne