Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Narewka

podlaskie, Narewka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33804584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY NAREWKA

SzczegółyOgłoszenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Narewka z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka,
w drodze publicznego ustnego nieograniczonego przetargu:
LpObrębNr
działki
Pow.
w
m2
Nr
KW
Cena
wywoła-
wcza
w
zł netto
Koszty
przygot.
dok.
w zł
Wys.
wa-
dium
w zł
Przezna-
czenie
w
MPZP
lub
suikzp,
wz
Prze-
targ
1ŁUKA
1057/
6
1057/
11
39
1083
1122
BI2P/
00016
104/3
35.
900,-
442,93600w
mpzp
- tereny
zabudowy
letniskowej
VIII
2ŁUKA1057/
8
1290BI2P/
00016
104/3
41.
300,-
442,94200w
mpzp
- tereny
zabudowy
letniskowej
VIII
3NARE-
WKA
131/
8
131/
9
2410
630
3040
BI2P/
00010
600/8
88.
250,-
442,98900brak
MPZP,
w studium
- tereny
zabudowy
gł.
mieszka-
niowej
oraz
zagrodowej
z
miejscami
pracy
V
4ŁUKA919/
1
918/
1
1580
1554
3134
BI2P/
00016
347/8
75.
800,-
442,97600w MPZP
- tereny
usług
z zielenią
urządzoną
IV
5ŁUKA13423000BI2P/
00016
071/2
85.
440,-
442,98600w
MPZP
- teren
motelu
wraz z
urządze-
niami
towarzy-
szącymi
i niezbędną
infrastrukturą
techniczną
IV
6ŁUKA1536741BI2P/
00013
135/8
17.
200,-
442,91800w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjona-
towej
III
7ŁUKA1088/
28
1089/
23
1236BI2P/
00016
088/4
31.
900,-
442,93200w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
8ŁUKA1088/
26
1089/
22
905BI2P/
00016
088/4
23.
400,-
442,92400w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
9ŁUKA1088/24
1089/21
887BI2P/
00016
088/4
22.
900,-
442,92300w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
10ŁUKA1088/22
1089/20
893BI2P/
00016
088/4
23.
100,-
442,92400w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
11ŁUKA1088/
20
1089/
19
982BI2P/
00016
088/4
25.
400,-
442,92600w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
12ŁUKA1087/
18
1088/
27
1017BI2P/
00016
088/4
26.
300,-
442,92700w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
13ŁUKA1087/
17
1088/
25
866BI2P/
00016
088/4
22.
400,-
442,92300w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
14ŁUKA1087/
16
1088/
23
883BI2P/
0001
6088/4
22.
800,-
442,92300w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
15ŁUKA1087/
15
1088/
21
855BI2P/
00016088/4
22.
100,-
442,92300w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
16ŁUKA1087/
14
1088/
18
969BI2P/
00016
088/4
25.
000,-
442,92500w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej
III
17ŁUKA1552416BI2P/
00013
128/6
10.
500,-
442,91100w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjona-
towej
III
18ŁUKA1077/
13
1077/
14
1078/
14
4151BI2P/
00012
850/9
BI2P/
00016
103/6
122.
500,-
442,912300w
MPZP
- tereny
zabudowy hotelowej
i pensjon-
atowej
III
19ŁUKA1077/
15
1078/
15
4152BI2P/
00016
103/6
122.
500,-
442,912300w
MPZP
- tereny
zabudowy
hotelowej
i pensjona-
towej
III
20ŁUKA1077/
16
1078/
16
4157BI2P/
00016
103/6
117.
900,-
442,912000w
MPZP
- tereny
zabudowy
hotelowej
i pensjona-
towej
III
21ŁUKA1079/
21
4000BI2P/
00016
103/6
118.
000,-
442,912000w
MPZP
- tereny
zabudowy
hotelowej
i pensjona-
towej
III
22STARE
MASIE-
WO
324/41014BI2P/
00018
853/2
32.
400,-
442,93300brak
MPZP
wz
- zabudowa mieszka-
niowa
jednoro-
dzinna
III
23STARE
MASIE-
WO
324/31489BI2P/
00018
853/2
45.
200,-
442,94600brak
MPZP
wz
- zabudowa
mieszka-
niowa
jednoro-
dzinna
III
24STARE
MASIE-
WO
324/2962BI2P/
00018
853/2
30.
800,-
442,93100brak
MPZP
wz
- zabudowa
mieszka-
niowa
jednoro-
dzinna
III
25STARE
MASIE-
WO
324/11358BI2P/
00018
853/2
43.
400,-
442,94400brak
MPZP
wz
- zabudowa
mieszka-
niowa
jednoro-
dzinna
III
26ŁUKA1537741BI2P/
00013
135/8
19.
700,-
442,92000w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjona-
towej
I
27ŁUKA1538741BI2P/
00013
135/8
19.
700,-
442,92000w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjon-
atowej
I
28ŁUKA1515721BI2P/
00013
124/8
19.
200,-
442,92000w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjon-
atowej
I
29ŁUKA1514721BI2P/
00013
125/5
19.
200,-
442,92000w MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjon-
atowej
I
30ŁUKA1513721BI2P/
00013
125/5
19.
200,-
442,92000w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjon-
atowej
I
31ŁUKA1512721BI2P/
00013
125/5
19.
200,-
442,92000w
MPZP
- tereny
zabudowy
letniskowej,
pensjona-
towej
I
32ŁUKA1079/
22
4000BI2P/
00016
103/6
106.
500,-
442,910700w
MPZP -
tereny
zabudowy
hotelowej
i pensjon-
atowej
I
33ŁUKA1079/
23
4000BI2P/
00016
103/6
106.
500,-
442,910700w
MPZP
- tereny
zabudowy
hotelowej i
pensjon-
atowej
I
34ŁUKA1079/
24
4000BI2P/
00016
103/6
87.
600,-
442,98800w MPZP
- tereny
zabudowy
hotelowej
i pensjon-
atowej
I
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018r. o godz. 10.00, w lokalu tut. Urzędu (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych), w terminie do dnia 16.07.2018r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Brańsk 22 8063 0001 0030 0300 0097 0001.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto urzędu.
3. Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium należy dokonywać osobno. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie urzędu.
5. Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu, przed zawarciem umowy.
6. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która przetarg wygra, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
8. Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Koszty wskazania granic sprzedawanych nieruchomości pokrywa nabywca.
10. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.
11. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport, NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej.
W przypadku osób prawnych - umowy spółki, aktualnego wyciągu rejestru, aktualnej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
13. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.
14. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
15. Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
16. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać Urzędzie Gminy Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka, pokój Nr 8, tel. 85 682 98 88, lub na stronie www.narewka.pl, www.bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl.
*mpzp - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego *suikzp - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego *wz - warunki zabudowy
33804584
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne