Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie, Dopiewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33806775
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-070 Dopiewo
Ulica
Leśna
Osoba kontaktowa
GMINA DOPIEWO

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOPIEWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/411/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.06.2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2018 r. na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Dopiewo.
33806775
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne