Ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Zastępcy Kierownika

zachodniopomorskie, Nowogard

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33807273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-200 Nowograd
Ulica
pl. Wolności

SzczegółyUrząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
Wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne.
Co najmniej cztery lata stażu pracy.
Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego.
Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, statutu gminy Nowogard, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawa prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do wskazanych aktów prawnych.
Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
Dobry stan zdrowia.
Obywatelstwo polskie.
Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
Prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
Umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem.
Umiejętność budowania dobrej relacji z klientami zewnętrznymi wydziału.
Komunikatywność i umiejętności współpracy w zespole.
Dyspozycyjność, sumienność, zaangażowanie.
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
Zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania spraw podległych wydziałowi.
Nadzór i prowadzenie spraw związanych z :
oświetleniem ulic;
utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi;
komunikacją miejską;
sprawami mieszkaniowymi;
sprawami związanymi z ochroną środowiska;
zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych;
utrzymaniem zieleni;
Wykonywanie kontroli podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz gminy.
Zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
Realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności wydziału.
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy - pełny etat.
Praca przy monitorze ekranowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wyniósł co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV).
List motywacyjny.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej zawierające wymagane doświadczenie w pracy biurowej.
Zaświadczenie od aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu na danym stanowisku przy pracach biurowych jeśli kandydat pozostaje w zatrudnieniu.
Kopie dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych".
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 29 czerwiec 2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko zastępcy kierownika w wydziale GKMiOŚ" pod adresem: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1 (BOI - pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną lub w sposób inny niz wskazany w niniejszym ogłoszeniu. Urząd Miejski zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania dokumentów, które wpłyną po w/w terminie.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Dodatkowych informacji o naborze udziela pan Wojciech Szponar pod nr tel. (091) 3926238.
33807273
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne