Ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa

zachodniopomorskie, Nowogard

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33807277
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-200 Nowogard
Ulica
pl. Wolności

SzczegółyUrząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria - wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe, mile widziane geodezyjne.
2. Co najmniej 3 lata stażu pracy
3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
5. Obywatelstwo polskie.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego.
9. Nieposzlakowana opinia.
10. Dyspozycyjność.
11. Komunikatywność.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Dobra organizacja pracy.
3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:
1. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
2. Opłata adiacencka i planistyczna.
3. Udostępnianie terenów do celów budowlanych.
4. Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału geodezyjnego.
5. Sprzedaż nieruchomości gminnych.
6. Prowadzenie ewidencji wpływających aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości.
7. Zlecanie prac geodezyjnych.
8. Zlecanie wycen nieruchomości.
9. Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
10. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
11. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją padłej zwierzyny wolno żyjącej.
12. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości miasta i gminy.
13. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy - pełny etat. Praca przy monitorze ekranowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wyniósł co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy.
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
10. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko inspektora w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Jakubcewicz nr tel. (91)3926226. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
33807277
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne