Ogłoszenie

Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu

dolnośląskie, Rawicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33808277
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyBURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA
DYREKTORA RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RAWICZU
Rawicka Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 1, 63-900 Rawicz
Stosunek pracy na podstawie Powołania - 5 lat (pełen etat)
I. Wymagania niezbędne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5.Wykształcenie wyższe magisterskie.
6.Pięcioletni staż pracy w bibliotekach lub innych instytucjach kultury.
7.Znajomość ustaw o: bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, przepisów prawa pracy.
8.Znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, aplikowania do programów pomocowych.
9.Umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadżerskie i organizacyjne.
II. Wymagania dodatkowe:
1.Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
2.Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.
III. Wymagane dokumenty:
1.Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Bibliotek, zawierająca miedzy innymi:
-ramowy program działalności instytucji na okres obejmujący czas trwania umowy,
-sformułowanie misji i celów strategicznych,
-opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
-plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwanie środków z innych źródeł zewnętrznych),
-opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej,
-plan współpracy z samorządami terytorialnymi w tym z powiatem rawickim, innymi bibliotekami a także podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, organizacjami pozarządowymi,
-odniesienie do możliwości utworzenia centrum kultury, argumenty za i przeciw.
2.list motywacyjny,
3.kwestionariusz osobowy,
4.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
5.oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o nie skazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie, o braku orzeczenia o zakazie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
*(brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w dalszej procedurze konkursu),
6.kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
IV. Informacje o warunkach organizacyjno- finansowych działalności Biblioteki znajdują się na stronie www.rawicz.plw zakładce Ogłoszenie o naborach.
V. Terminy określone w postępowaniu:
1.Oferty należy składać w terminie do 13 sierpnia 2018 dnia r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, numerem telefonu oraz z dopiskiem "konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu - nie otwierać "
a) osobiście w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Klienta,
b) listownie na adres Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Organizacji i Nadzoru,
ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2.Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu wyznaczonego dla ich składania.
3.Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 dni po upływie terminu składania ofert.
4.O zakwalifikowaniu się do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
5.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 546 5405.
6.Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rawicz.pl
Rawicz, dnia 20 czerwca 2018 roku
33808277
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne