Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33808513
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-130 Bydgoszcz
Ulica
Grudziądzka 9-15
Osoba kontaktowa
Miejska Pracownia Urbanistyczna

SzczegółyOGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1,
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), a także uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIII/887/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy w Bydgoszczy
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 03 lipca do 31 lipca 2018r.
w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, w budynku A, piętro III, pokój 312, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Projekt planu będzie również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl(zakładka Ogłoszenia).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. o godz.1600 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, piętro III, pokój 319.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 t.j.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.
33808513
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne