Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwały Nr LXI/1334/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33808528
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-130 Bydgoszcz
Ulica
Grudziądzka 9-1
Osoba kontaktowa
Miejska Pracownia Urbanistyczna

SzczegółyOGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwały Nr LXI/1334/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Śródmieście - Jagiellońska 17" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz
o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 14 dni
od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wglądu w ww. dokumenty (uchwałę z załącznikami oraz uzasadnienie i podsumowanie) będzie można dokonać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A,
III piętro.
Z chwilą wejścia w życie uchwalonego planu, ww. dokumenty dostępne będą w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, II piętro oraz na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy - www.mpu.bydgoszcz.pl.
33808528
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne