Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie, Plewiska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33808729
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-052 Komorniki
Ulica
Stawna
Osoba kontaktowa
GMINA KOMORNIKI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Komorniki
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska
w rejonie ulicy Kolejowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 6 lipca 2018r. do 3 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 104
w godzinach: od 8.30 do 16.30 w poniedziałek i od 7.15 do 15.15 od wtorku do piątku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 16 lipca 2018r. w Urzędzie Gminy Komorniki o godz. 16.00
(w sali spotkań 102 - I piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2018r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 104 oraz składać uwagi
do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.
33808729
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne