Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie, Komorniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33809362
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-052 Komorniki
Ulica
Stawna
Osoba kontaktowa
GMINA KOMORNIKI

SzczegółyOgłoszenie
Wójta Gminy Komorniki
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 lipca 2018r. do 08 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 105 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali nr 102 (I piętro) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 105 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.
33809362
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne