Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości KSB Grupa Sp. z o.o. w Upadłości

lubelskie, Słowatycz

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33809586
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KSB GRUPA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W STOŁOWACZU

SzczegółySyndyk Masy Upadłości KSB Grupa sp z o.o. z siedzibą w Stołowaczu w upadłości
( Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy - VIII GUp 99/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno - magazynowym, położona w obrębie Rajsk, gmina Bielsk Podlaski, pow. Bielski, woj. Podlaskie, oznaczona w rejestrze gruntów numerem 857, o pow. 2,1665 ha ( 21 665 m2), posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych KW BI1P/00092985/1 za cenę nie niższą niż 2 929 397,25 zł ( dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy). Operat szacunkowy jest dostępny do wglądu zainteresowanych w kancelarii syndyka. Oferty należy skierować na adres: Kancelaria syndyka Adaminy Partyckiej - Skrzypek przy ul. G. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin do dnia 23 lipca 2018 r. ( liczy się data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2018 roku w kancelarii notarialnej Małgorzaty Bednara-Kowal ul. Spokojna 8a; 20-074 Lublin. Cena powinna być płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka, zaś do protokolarnego przekazania przedmiotu umowy dojdzie w terminie trzech dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
33809586
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne