Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Monieckiego

podlaskie, Mońki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33809935
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT MONIECKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO
Nr ASI.6740.5.4.2018 z dnia 27.06.2018r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m:
że na wniosek Wójta Gminy Trzcianne, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, w dniu 11 czerwca 2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Mroczki - Boguszki - Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B w km 0+000 ÷ 5+543,50
zgodnie z wnioskiem powyższa inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami działek:
- obręb 0011 Mroczki: 528; 505(505/1; 505/2); 506(506/1; 506/2); 508(508/1; 508/2); 509 (509/1; 509/2); 510(510/1; 510/2); 511(511/1; 511/2); 512(512/1; 512/2); 513(513/1; 513/2); 515(515/1; 515/2); 517(517/1; 517/2); 516(516/1; 516/2); 518(518/1; 518/2); 519(519/1; 519/2); 546(546/1; 546/2); 520(520/1; 520/2); 521(521/1; 521/2; 521/3); 522(522/1; 522/2); 525(525/1; 525/2); 526(526/1; 526/2); 527(527/1; 527/2); 530(530/1; 530/2); 545(545/1; 545/2); 552/2(552/3; 552/4); 553(553/1; 553/2); 507(507/1; 507/2); 523(523/1; 523/2); 524(524/1; 524/2); 549(549/1; 549/2);
- obręb 0002 Boguszki: 157; 76/3; 8/12; 8/14; 74/3; 71/3; 133/1; 70/4; 133/2; 17/9; 65/5; 64/8; 166/1; 163/1; 62/3; 12/7(12/8; 12/9); 49/3(49/9; 49/10); 49/7(49/11; 49/12); 68/1(68/3; 68/4); 69/1(69/3; 69/4); 70/1(70/6; 70/7); 70/2(70/8; 70/9); 71/4(71/5; 71/6); 72/2(72/3; 72/4); 74/4(74/5; 74/6); 75/2(75/3; 75/4; 75/5); 76/4(76/5; 76/6); 77/2(77/3; 77/4); 81/2(81/8; 81/9); 81/3(81/10; 81/11); 82/2(82/5; 82/6);
- obręb 0010 Milewo: 144/1; 145; 146; 147; 26(26/1; 26/2); 27/1(27/3; 27/4); 38/4(38/7; 38/8); 39/2(39/3; 39/4); 40/2(40/3; 40/4); 41/5(41/8; 41/9); 41/6(41/10; 41/11; 41/12); 41/7(41/13; 41/14); 42/5(42/7; 42/8); 45/1(45/3; 45/4); 45/2(45/5; 45/6); 47/1(47/3; 47/4; 47/5); 49/1(49/3; 49/4); 52(52/1; 52/2); 50/1(50/3; 50/4); 51(51/1; 51/2); 54/1(54/1; 54/2); 55/1(55/5; 55/6); 55/2(55/7; 55/8); 56(56/1; 56/2); 57/4(57/7; 57/8); 58(58/1; 58/2); 59(59/1; 59/2); 60(60/1; 60/2);
- obręb 0012 Niewiarowo: 190.
(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Informuję, że w terminie 21 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach, mieszczącym się w budynku przy Al. Niepodległości 3, pok. nr 14, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 15:00 lub pod nr tel. (85) 727 88 24.
Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.
33809935
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne