Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Agor Corn

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33812603
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
AGRO CORN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Agro Corn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudnie III gm. Milanów na którą składają się:
1. Zespoły działek w obszarach:
A) obejmującym prawo własności działek:
- nr 588, nr 589, nr 590, 591, 592, 593, 594/1, 594/2, 595, 596/1, 598, 599, 600, w obrębie 11-Rudno gm. Milanów - działki o charakterze rolnym w części przeznaczone pod zabudowę o charakterze produkcyjno - usługowym, w części o charakterze rolnym zgodnie z podziałem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla opisanej nieruchomości obejmującej w/w działki ustanowiono księgi wieczyste: LU1R/00068779/1, LU1R/00070024/1 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
- o łącznej wartości rynkowej wg operatu szacunkowego - 693 096,- zł netto
- w tym wartość gruntu - 661 927,00 zł netto,
- wartość ogrodzenia posadowionego na działkach 596/2, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 594/2 - przy czym na kupującym spoczywać będzie obowiązek usunięcia ogrodzenia z działki 596/2 o ile nie nabędzie tej nieruchomości w innym postępowaniu konkursowym lub nie zawrze odmiennego porozumienia z nowym właścicielem tej działki
B) 682, 683, 684, 685, 686 w obrębie 11-Rudno gm. Milanów - działki o charakterze rolnym w części przeznaczone pod zabudowę o charakterze produkcyjno - usługowym, w części o charakterze rolnym zgodnie z podziałem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla opisanej nieruchomości obejmującej w/w działki ustanowiono księgę wieczystą: LU1R/00068779/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, - o łącznej wartości wg operatu szacunkowego 86 814 zł netto.
Wadium dla nieruchomości :
- opisanej w punkcie A w wysokości 50 000 zł
- opisanej w punkcie B w wysokości 8 000 zł
musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 02 1240 1503 1111 0010 6777 1423 w terminie do dnia 2.08.2018r.do godziny 17:00 Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 "Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 52/15
Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.08.2018r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.08.2018r. o godzinie 11:15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 20-469 Lublin.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.syndyksprzedaz.ploraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 lub 509 381 630, w godzinach 10-16.
33812603
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne