Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Agro Corn

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33812607
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
AGRO CORN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Agro Corn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudnie III gm. Milanów na którą składają się:
I. nieruchomości:
- prawo użytkowania wieczystego działki 597 położonej w obrębie 11-Rudno gm. Milanów oraz prawo własności posadowionych na działce budynków:
budynku murowanego - portierni o powierzchni użytkowej 30,00 m2
budynku administracyjno magazynowego o powierzchni użytkowej 254,00 m2
budynku murowanego - dawnego punktu skupu żywca o powierzchni użytkowej 197,00 m2
budynku murowanego - magazynu zbożowego o powierzchni użytkowej 626,- m2
wagi o powierzchni 32,00 m2
wraz z instalacjami i utwardzeniem placu
dla prawa użytkowania wieczystego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim LU1R/00039093/6
- prawo własności działki 596/2 w obrębie 11-Rudno gm. Milanów - zabudowana w części elementami kompleksu przemysłowo gospodarczego z budynkami, wiatami, wagą samochodową i linią technologiczną do czyszczenia, suszenia i przechowywania zboża, część działki 596/2 stanowi wybieg dla zwierząt, działka w części ma charakter rolny, występuje na działce element użytku leśnego, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim LU1R/00059174/4
Wartość: 4 340 740,- zł netto
II. majątek ruchomy stanowiący wyposażenie zakładu w Rudnie i znajdujący się na ternie zakładu o wartości wg oszacowania: 70 191,- zł netto
Wadium dla nieruchomości w wysokości 250 000 zł musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 02 1240 1503 1111 0010 6777 1423 w terminie do dnia 2.08.2018r. do godziny 17:00 Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 "Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 52/15
Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.08.2018r. do godziny 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.08.2018r. o godzinie 11:45 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 20-469 Lublin.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.syndyksprzedaz.ploraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 lub 509 381 630, w godzinach 10-16.
33812607
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne