Ogłoszenie

Ogłoszenie Wóta Gminy Cyców

lubelskie, Cyców

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA CYCÓW

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców
Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1), art. 39 pkt 1, ust. 2 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Cyców Nr XI/105/16 z dnia 11 maja 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca 2018 r. do 7 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Cyców, Chełmska 42, 21-070 Cyców.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1), oraz art. 39 pkt 1, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cyców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.
Wójt Gminy Cyców
Wiesław Pikuła
33812924
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne