Ogłoszenie

Inspektor

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813366
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-254 Gdańsk
Ulica
Partyzantów 36
Osoba kontaktowa
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Szczegóły



DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI
UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
I. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor
II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
1. Niezbędne:
- wykształcenie co najmniej średnie -min. 4 lata stażu pracy, lub wyższe - min. 2 lata stażu pracy,
- znajomość przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
- znajomość programów komputerowych, w tym MS Office,
- umiejętność redagowania pism,
- swoboda komunikacji bezpośredniej i pisemnej z petentami oraz wykonawcami
- umiejętność przygotowywania raportów i sprawozdań,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- umiejętność pracy w zespole,
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.
2. Dodatkowe:
- wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 2 letni staż pracy;
- orientacja w topografii miasta Gdańska,
- znajomość komputerowych programów graficznych (pakiet ADOBE),
- znajomość obsługi programu MapInfo
- znajomość obsługi programu AutoCAD,
- doświadczenie pracy w administracji samorządowej,
- umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji w terenie,
- umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
- gotowość do kontrolowania pracy w terenie przy użyciu roweru.
III. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
- kontrola przejezdności układu komunikacyjnego miasta Gdańska w okresie zimowym,
- raportowanie przeprowadzanych kontroli, przeglądów poprzez sporządzanie stosownych protokołów,
- kontrola stanu sanitarnego pasów drogowych oraz obiektów infrastruktury drogowej
i komunikacyjnej
- przygotowywanie warunków technicznych oraz innych dokumentów, wymaganych
do wszczęcia postępowań przetargowych,
- nadzorowanie umów w zakresie oczyszczania letniego i utrzymania zimowego dróg
i infrastruktury drogowej oraz innych umów realizowanych w dziale,
- dokonywanie odbiorów usług wykonywanych przez wykonawców oraz ich rozliczanie w oparciu o zawarte umowy,
- prowadzenie spraw dot. akceptacji dokumentów finansowych (faktur),potwierdzających realizację usług pod względem merytorycznym
i rachunkowym w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg wraz
z obiektami infrastruktury drogowej,
-kontrola prowadzonych zadań w zakresie terminowości, zgodności z umową, jakości
i harmonogramu robót,
- monitorowanie i stosowanie aktów prawnych, instrukcji i innych aktów prawa wewnętrznego jednostki.
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
wg harmonogramu czasu pracy (również w dni ustawowo wolne od pracy)
- umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
- praca biurowo - terenowa, przy czym w terenie powyżej 50% czasu pracy,
- w przypadku bardzo trudnych warunków zimowych od 15 października do 30
kwietnia, dyspozycyjność w godzinach popołudniowych oraz dniach wolnych
od pracy,
- oferowane wynagrodzenie od 3.720,00 zł - do 4.900,00 zł brutto.
Ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji.
W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy,
premia regulaminowa, premia motywacyjna (zgodnie z regulaminem
wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.
VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- list motywacyjny, oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
- kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016,poz.902 ze zm.),
jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Termin składania aplikacji od dnia 06.07.2018 r. - do dnia 20.07.2018 r.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: "nabór na stanowisko: inspektor dz. PC", w kancelarii GZDiZ budynek "A",
lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu
do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.
33813366
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne