Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu WSM

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813666
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska 14
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADMINSTRACJA OSIEDLA BIELAN

SzczegółyRADA NADZORCZA
WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14
ogłasza KONKURS na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU WSM
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,
2. co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych ,
3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
6. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec WSM,
7. dobra znajomość m.in. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz statutu WSM,
8. dobra znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
9. znajomość zasad rachunkowości oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych,
10. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
11. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
12. komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji,
13. brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
14. dobra znajomości obsługi programów komputerowych (Word, Excel, Power Point),
15. dyspozycyjność.
II. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1. szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
2. list motywacyjny zawierający uzasadnienie kandydowania (ok. 2 strony),
3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5. pisemne oświadczenie o niekaralności, z zastrzeżeniem obowiązku przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku zakwalifikowania do II etapu konkursu,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018 poz. 1000),
7. wyrażenie zgody na przekazywanie korespondencji pocztą e-mail,
8. oświadczenie kandydata o nie toczeniu się wobec kandydata postępowania karnego,
9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Po zakwalifikowaniu do II etapu konkursu kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
III. Ofertę z kompletem dokumentów należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w pokoju nr 7 (kancelaria) w godzinach pracy Spółdzielni z dopiskiem na kopercie:"Konkurs na Prezesa Zarządu WSM - nie otwierać" w terminie do 20.07.2018 r. do godz. 15??. Oferty można przesyłać również pocztą - decyduje data wpływu do WSM.
IV. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
V. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
VI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
VII. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
VIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
Na stronie internetowej www.wsm.plznajduje się Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
33813666
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne