Ogłoszenie

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

podlaskie, Zabłudów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33814367
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE BURMISTRZA ZABŁUDOWA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały Nr XXXVII/344/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.
Przedmiotem zmiany Studium jest przygotowanie terenów pod zabudowę usługową,
w tym z zakresu usług turystyki i rekreacji w strefie B - obszarze rolno-osadniczym w obrębie geodezyjnym Kucharówka na terenie gminy Zabłudów.
W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ulicy Rynek 8, pok. nr 205.
Wnioski do ww. projektu zmiany Studium i prognozy można wnosić w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r., w formie:
pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów),
ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu pok. nr 205),
drogą elektroniczną (na adres: um@zabludow.pl).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Zabłudowa.
33814367
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne