Ogłoszenie

Obwieszczenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33814319
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Plac Bankowy 3/5
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

SzczegółyUD-VIII-WAB.6740.84.18.EKO
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia
po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów z dnia 11.05.2018 r. została wydana decyzja Nr 114/2018 z dnia 28.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie:
"drogi publicznej - Al. Generała Antoniego Chruściela "Montera" polegającej na jej rozbudowie, w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy"
na terenie działek ewidencyjnych nr: 96 (96/1; 96/2)* i 100 (100/1; 100/2)* z obrębu 3-21-28,
na terenie działki ewidencyjnej nr 2/24 z obrębu 3-21-28, znajdującej się poza projektowanym pasem drogowym, z której korzystanie będzie ograniczone i przewidzianej do czasowego zajęcia w związku z przebudową oświetlenia.
* w nawiasach podano numery działek po podziale, w tym tłustym drukiem działki przeznaczone pod inwestycję w liniach rozgraniczających terenu niezbędnego do realizacji inwestycji drogowej.
Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.).
Przy wydaniu nieruchomości mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.).
Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, prawo własności nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przechodzi z mocy prawa na własność Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) za odszkodowaniem ustalonym
w odrębnej decyzji przez Prezydenta m. st. Warszawy.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28, pokój 602, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia się o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej.
Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz w "Gazecie Wyborczej".
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Odwołania od decyzji należy składać bezpośrednio, w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Rembertów, lub za pośrednictwem poczty - Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów, Urząd Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa.
33814319
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne