Ogłoszenie

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

podlaskie, Zabłudów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33814689
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki w gminie Zabłudów (tereny rekreacyjne)
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i uchwały nr XXII/190/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki w gminie Zabłudów (tereny rekreacyjne).
Ww. projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 20 lipca do 10 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, pokój nr 205 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Zabłudowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. w formie:
? pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,
? ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu),
? drogą elektroniczną (adres: um@zabludow.pl).
Burmistrz Zabłudowa
33814689
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne