Ogłoszenie

Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poprzez zasiedzenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813164
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny

Szczegóły" Sąd Rejonowy w Kielcach wydział VIII Cywilny informuje, że w sprawie VIII Ns 275/17 tutejszego Sądu prowadzone jest postępowanie z wniosku Stanisława Stępnia o stwierdzenie nabycia przez Mariannę Stępień w drodze zasiedzenia udziału 1/3 we własności nieruchomości położonej w obrębie 0010 - Przyjmo oznaczonej nr 57/1 o pow.0,7325 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kielcach prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00153738/6 (a do którego to udziału w tej księdze wpisany jest jako uprawniony właściciel Marian Stępień syn Władysława i Rozalii). Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zapaść orzeczenie zgodne z wnioskiem o ile zasiedzenie zostanie udowodnione"
na zarządzenie Sędziego
z upoważnienia Kierownika Sekretariatu
pismo sporządził/a sekretarz sądowy Iwona Domańska
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Kielcach jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie sprawy, czynnościach wykonywanych w sprawie, wyznaczonych terminach posiedzeń, dokumentach wygenerowanych w postaci elektronicznej (np. o pismach wychodzących, wyrokach, postanowieniach, uzasadnieniach, protokołach rozpraw), danych dotyczących postępowania w niższej instancji, protokołach elektronicznych z możliwością odsłuchania. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego szczegółowo określa Regulamin opublikowany na stronie Sądu Rejonowego w Kielcach w zakładce Informacje.
33813164
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne