Ogłoszenie

Obwieszczenie w sprawie wysania decyzji z zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

świętokrzyskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33813329
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
Starostwo Powiatowe

SzczegółyZnak: B-II.672.4.2018 Kielce dnia
OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 09.07.2018r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego została wydana decyzja NR 4/2018 znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową"
- odcinek od km 1+381,90 do km 1+463,40
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości w liniach rozgraniczających inwestycję:
obręb 0004 - Dąbrowa gm. Masłów
dz. nr ewid.: 1845/1 (1845/3, 1845/4), 1845/2 (1845/5, 1845/6)
obręb 0007 - Masłów Pierwszy gm. Masłów
dz. nr ewid.: 61 (61/1, 61/2, 61/3)
Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy zjazdu publicznego:
obręb 0007 - Masłów Pierwszy gm. Masłów
dz. nr ewid.: 61 (61/1, 61/2, 61/3).
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działka, z której korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innej drogi publicznej została podkreślona.
Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością Powiatu Kieleckiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna - zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność Powiatu Kieleckiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 8 (poziom 0) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego.
Starosta Kielecki
33813329
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne