Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Lubartowskiego

lubelskie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33820810
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,50,650,1000 i 1089), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej,
Starosta Lubartowski
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym
20 - Wólka Krasienińska, gmina Kamionka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 211/2 o pow. 2,3214 ha, poprzez zezwolenie na budowę i eksploatację linii kablowej średniego napięcia z rezerwową rurą pod światłowód oraz linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo - licznikowym i zalicznikową linią kablową.
Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ figurujący w ewidencji gruntów i budynków, jako właściciele nieruchomości - Tadeusz Dyszyński i Janina Dyszyńska zmarli i nie zostało przeprowadzone po nich postępowanie
o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby
w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości do Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, pokój 210, tel. 81-855-24-67.
Po wyżej wymienionym zakreślonym terminie zostanie wszczęte postępowanie
w sprawie ograniczenia praw do nieruchomości.
33820810
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne