Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154878
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-08-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
że w dniu 19.07.2018r. na wniosek Wójta Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na

BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADLIN

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości:
obręb 0011 - Radlin gm. Górno
dz. nr ewid.: 290/6, 303/8, 288/6, 302/8, 284/13, 300/22, 299/32, 295/6, 295/12, 1965, 1964/3, 277/1, 1958, 286/1, 299/34, 1969/3, 1969/7, 1969/20, 1979 (1979/1, 1979/2), 1978 (1978/1, 1978/2), 1977 (1977/1, 1977/2), 1976 (1976/1, 1976/2), 1975 (1975/1, 1975/2), 1974 (1974/1, 1974/2), 1973 (1973/1, 1973/2), 1972 (1972/1, 1972/2), 1971 (1971/1, 1971/2), 1970 (1970/1, 1970/2), 2046 (2046/1, 2046/2), 2045 (2045/1, 2045/2), 1969/16 (1969/37, 1969/38), 1969/8 (1969/39, 1969/40), 1969/4 (1969/41, 1969/42), 1969/23 (1969/34, 1969/35, 1969/36), 1969/22 (1969/32, 1969/33), 1969/14 (1969/30, 1969/31), 1969/13 (1969/28, 1969/29), 1969/11 (1969/26, 1969/27), 1969/10 (1969/24, 1969/25), 1991 (1991/1, 1991/2), 1992 (1992/1, 1992/2), 1993 (1993/1, 1993/2), 1996 (1996/1, 1996/2), 2053 (2053/1, 2053/2), 2047 (2047/1, 2047/2), 2048 (2048/1, 2048/2), 1981 (1981/1, 1981/2), 1982 (1982/1, 1982/2), 1983 (1983/1, 1983/2), 1984 (1984/1, 1984/2), 1985 (1985/1, 1985/2), 1986 (1986/1, 1986/2), 1987 (1987/1, 1987/2), 1988 (1988/1, 1988/2), 1989 (1989/1, 1989/2), 1990 (1990/1, 1990/2), 282 (282/1, 282/2), 280/2 (280/20, 280/21), 280/19 (280/22, 280/23), 298 (298/1, 298/2, 298/3, 298/4), 297 (297/1, 297/2, 297/3, 297/4), 296 (296/1, 296/2, 296/3, 296/4), 295/10 (295/13, 295/14), 295/11 (295/15, 295/16), 295/5 (295/25, 295/26), 295/4 (295/23, 295/24), 295/3 (295/21, 295/22), 295/9 (295/19, 295/20), 295/8 (295/17, 295/18), 2030 (2030/1, 2030/2), 2042 (2042/1, 2042/2), 2031 (2031/1, 2031/2), 2032 (2032/1, 2032/2), 2043 (2043/1, 2043/2), 2033 (2033/1, 2033/2), 1960 (1960/1, 1960/2), 1961 (1961/1, 1961/2), 1962 (1962/1, 1962/2), 1963 (1963/1, 1963/2), 1942 (1942/1, 1942/2), 1949 (1949/1, 1949/2), 1950 (1950/1, 1950/2), 1951 (1951/1, 1951/2), 1952 (1952/1 1952/2), 1953 (1953/1, 1953/2), 1954 (1954/1, 1954/2), 1955/1 (1955/3, 1955/4), 1956 (1956/1, 1956/2), 1957 (1957/1, 1957/2), 1947/1 (1947/3, 1947/4), 1947/2 (1947/5, 1947/6, 1947/7), 1948 (1948/1, 1948/2), 275 (275/1, 275/2), 277/2 (277/3, 277/4), 2051 (2051/1, 2051/2), 2049 (2049/1, 2049/2)

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg innych kategorii oraz cieków wodnych:
obręb 0011 - Radlin gm. Górno
dz. nr ewid.: 291, 292, 2009, 2010/1, 2010/2, 2008/3, 2016, 2019, 325/2, 274, 1996 (1996/1, 1996/2), 2020, 2011/4.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki przewidziane do czasowego zajęcia zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości, ustala obowiązek dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi, wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce pokój nr 8, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

 

STAROSTA KIELECKI

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne