Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33823204
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Mazowieckiego 7

SzczegółyOgłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 124 ust. 1 i 2 oraz 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.)
Starosta Radomski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny, gmina Iłża, działka ewidencyjna Nr 99/1, ograniczenie polegające na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia przebiegającej w pasie o szerokości 1 m i długości 2 m poprzez udzielenie zezwolenia na realizację i przeprowadzenie przez te nieruchomości inwestycji celu publicznego zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Iłża z dnia 12 czerwca 2018 roku znak: IGP.6733.9.2018. AG.
Dla nieruchomości tej w ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje zapis - właściciel nieustalony (brak informacji o urządzonych księgach wieczystych).
W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanej nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu - budynek przy ulicy Granicznej 24, pok. 307 (II piętro), tel. 48 36 55 801 wew. 409.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się również na okres dwóch miesięcy, tj. od dnia 10 sierpnia 2018 roku do dnia 10 października 2018 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Gminy Wolanów, Urzędu Gminy Jedlińsk oraz na stronie internetowej organu prowadzącego www.spradom.finn.pl.
33823204
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne