Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Cyców

lubelskie, Cyców

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33823754
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA CYCÓW

SzczegółyOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm - Lublin Systemowa
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/202/17 Rady Gminy Cyców z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm - Lublin Systemowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm - Lublin Systemowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w.w projektu planu w dniach od 20 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. , w siedzibie Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 10.00 do 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1), art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Cyców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Cyców
Cyców, dnia 10 sierpnia 2018 r.
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm - Lublin Systemowa
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/202/17 Rady Gminy Cyców z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm - Lublin Systemowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm - Lublin Systemowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w.w projektu planu w dniach od 20 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. , w siedzibie Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 10.00 do 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1), art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Cyców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
33823754
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne