Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33823788
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-347 Kraków
Ulica
J. BROŻKA
Osoba kontaktowa
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

SzczegółyKOMUNIKAT
Rada Nadzorcza
Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie
ogłasza publiczny konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu
1. Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie.
2. Kandydat na Prezesa Zarządu winien spełniać następujące wymagania formalne:
1) spełnia wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1182) tj.spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4) jest niekarany,
5) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji.
3. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z  poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
4. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz wymagań określonych w pkt. 2 i pkt. 3 powinien posiadać co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.
5. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. poz. 1000)". Wzór kwestionariusza udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki,
3) aktualne zaświadczenie o niekaralności (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki,
5) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt.2 ust.1.lit b oraz w pkt. 4,
6) kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
7) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
8) informację dotyczącą złożenia oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r). Wzór informacji udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki,
9) oświadczenie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wg załącznika Nr 7 Regulaminu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki ,
10) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
6. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki (sekretariat, pok. nr 138, I piętro) lub listownie pod adresem siedziby Zarządu Spółki: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków w terminie do dnia 27.08.2018 r. włącznie. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.
7. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu". Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018r.
8. Kandydatom zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na funkcję Prezesa Zarządu, w terminie składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu lub w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.
9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie pomiędzy 04.09.2018r. a 06.09.2018r, w siedzibie Spółki.
10. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
8) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (w oparciu o przedstawione opracowanie),
9) dodatkowe atuty (m.in. znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje).
11. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu bez wyłonienia kandydatów.
12. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
13. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
14. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
15. Regulamin konkursu na funkcję Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków (pokój 138, I p.) i w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki (https://khk.krakow.pl/pl/bip/
33823788
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne