Ogłoszenie

Obwieszczenie

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33831971
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2018r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 15-845 Białystok ul.Antoniukowska 60/136 , odbędzie się pierwsza licytacja :
1) nieruchomości niezabudowanych -działek o nr geod.251/1,708/5,771/2,1549 i 2094 /1 o łącznej pow.4.1768ha-księga wieczysta nr BI1B/00102441/6, przy czym istnieje niezgodność zapisów w rejestrze gruntów i w/w księdze wieczystej,bowiem decyzją Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2015r. dokonano podziału działki nr 2094 o pow.1,3417ha na działki o nr 2094/1 o pow.1,3368ha i 2094/2 o pow.0,0049ha;
2) udziału w wys.7/12 w nieruchomości - działce niezabudowanej o nr geod.749/22 o pow.3,91ha- księga wieczysta nr BI1B/00103750/2 ,przy czym istnieje niezgodność zapisów w rejestrze gruntów i w/w księdze wieczystej,bowiem decyzją Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2015r. dokonano podziału działki nr 749/15 o pow.3,9200ha na działki o nr 749/22 o pow.3,91ha i 749/23 o pow.0,0082ha;
położonych: 16-080 Tykocin -obr.34.
Suma oszacowania ogółem wynosi :
1) 115.220,00zł,- w tym:
a) - działka nr 251/1 - 27.815,00zł,-
b) - działka nr 708/5 - 13.227,00zł,-
c) - działka nr 771/2 - 13.366,00zł,-
d) - działka nr 1549 - 14.070,00zł,-
e) - działka nr 2094/1 -46.742,00zł,-
2) udział 7/12 w działce nr 749/22 - 60.737,25zł,-
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi :
1) 86.415,00zl,- w tym:
a) - działka nr 251/1 - 20.861,25zł,-
b) - działka nr 708/5 - 9.920,25zł,-
c) - działka nr 771/2 - 10.024,50zł,-
d) - działka nr 1549 - 10.552,50zł,-
e) - działka nr 2094/1 -35.056,50zł,-
2) udział 7/12 w działce nr 749/22 - 45.552,94zł,-
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-845 Białystok ul. Antoniukowska 60/136 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest:
1) 11.522,00zl,- w tym:
a) - działka nr 251/1 - 2.781,50zł,-
b) - działka nr 708/5 - 1.322,70zł,-
c) - działka nr 771/2 - 1.336,60zł,-
d) - działka nr 1549 - 1.407,00zł,-
e) - działka nr 2094/1 -4.674,20zł,-
2) udział 7/12 w działce nr 749/22 - 6.073,73zł,-
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.4.10.2018r.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
33831971
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne