Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33832883
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-450 Stalowa wola
Ulica
Podleśna 15

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 121) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia , że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Kowalczyk, na wykonanie czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 2045 o pow. 2,84 ha położonej w obrębie 0005 Pysznica, jednostka ewidencyjna Pysznica, których stan prawny jest nieuregulowany .
Osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości , winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy , od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia , do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli , do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli .
W przypadku , gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby , które wykażą , że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działka nr 2045, położona w obrębie 0005 Pysznica , jednostka ewidencyjna Pysznica, zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
33832883
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne