Ogłoszenie

Ogłoszenie

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33833159
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROGRESS-CHEM JAN ŚWIĆ

SzczegółyZarządca sanacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym Jana Świcia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe Progress-Chem w restrukturyzacji, zaprasza do składania ofert na zakup następujących nieruchomości:
Lp.NieruchomośćNumer
księgi wieczystej
Cena
minimalna
bez ptu
1Prawo użytkowania
wieczystego
nieruchomości położonej
przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego 48
w Łaszczowie, stanowiącej
działki nr. 1648, nr. 1649,
nr. 1667, nr. 1669
Z OBRĘBU
0009 ŁASZCZÓW
wraz z prawem własności posadowionych
tam budynków i naniesień.
Nieruchomość posiada
prowadzoną przez
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Lubelskim
księgę wieczystą
ZA1T /00007780/2 .
3 997 000,00 zł
2Prawo własności
nieruchomości
zabudowanej,
położonej przy
ul. Kilińskiego 86 w Zamościu,
stanowiącej działkę
nr 135/11 Z
OBRĘBU 1 MIASTO ZAMOŚĆ .
Nieruchomość
posiada prowadzoną
przez VI Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zamościu
księgę wieczystą
KW nr ZA1Z/00076515/2 .
2 340 000,00 zł
Cena wskazana w prawej kolumnie jest to cena wywoławcza określona jako cena minimalna w postanowieniu Sędziego - komisarza z dnia 20 lipca 2018r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej podwójnej kopercie, przy czym pierwsza koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący: Zarządca Sanacyjny Jerzy Sławek; 20-337 Lublin ul. Pogodna 36/11 z wyraźnym dopiskiem "Sygn. akt IX GRs 2/17 - oferta na zakup nieruchomości - nie otwierać!".
Wadium winno być uiszczone najpóźniej w dniu 9 października 2018r. , na następujący rachunek: 34 1240 2816 1111 0010 8495 1464 (Jan Świć Przedsiębiorstwo Handlowe Progress-Chem w restrukturyzacji), a dowód wpłaty wadium winien być załączony do oferty.
Opis i oszacowanie nieruchomości jest dostępne w biurze zarządcy ul. Pogodna 36/11 w Lublinie (tel. 81 479 45 53), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 16.00 lub w siedzibie dłużnika w godzinach pracy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Oszacowania i szczegółowy regulamin konkursu ofert są również dostępne na stronie internetowej zarządcy www.inlex.plw zakładce komunikaty.
Nieruchomość, będącą przedmiotem konkursu ofert można oglądać po uprzednim umówieniu terminu tel. 84 62 712 17 lub mailowo biuro@progress-chem.pl.
33833159
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne