Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie gminy Jasień

lubuskie, Żary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33844680
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-200 Żary
Ulica
Aleja Jana Pawła II

SzczegółyZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO
Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów wiejskich: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie gminy Jasień
Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej.
Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach roboczych od 26 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w Filii Starostwa Powiatowego w Lubsku - Wydział Geodezji i Katastru - ul. Pokoju 1c - pokój nr 7.
Projekt będzie wyłożony w godzinach: 9:00 do 14:00 wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym swoje nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe.
Osoby te, po zapoznaniu się z danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie, mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w protokole ogłoszenia stanu władania. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali, zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (Nr PESEL, NIP) oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.
33844680
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne