Ogłoszenie

Zawiadomienie o użyciu części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Toruńskiej 92 i Łabiszyńskiej 29 na inny cel.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33844408
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-983 Warszawa
Ulica
Ludwika Kondratowicza 20
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że powzięty został zamiar użycia części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Toruńskiej 92 i Łabiszyńskiej 29 (dawna ul. Nowotoruńska 18), pochodzącej z nieruchomości hipotecznej "Osada Antoniówka Nr 1", uregulowanej wówczas w księdze wieczystej KW Nr 137, oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 79/2 o powierzchni 0,0452 ha z obr. 4-08-07, nabytej przez Skarb Państwa decyzją wywłaszczeniową nr GT.V-II/27/66 z dnia 15.09.1966 r. od: Hanny Markowskiej, Zofii Marii Sypniewskiej, Marii Eugenii Zofii Miśkiewicz, Jana Vobożila i Stanisława Vobożila - na inny cel, niż był określony w tej decyzji.
W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 j.t. ze zm.), informuję o możliwości zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości.
Z wnioskiem o zwrot części nieruchomości ww. osoby lub ich spadkobiercy mogą zwrócić się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.
W przypadku następstwa prawnego, do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające następstwo po byłych właścicielach (prawomocne postanowienia sądu lub akty poświadczenia dziedziczenia).
Warunkiem zwrotu części nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców odpowiedniej części zwaloryzowanego odszkodowania wypłaconego za tę nieruchomość, stosownie do art. 140 ww. ustawy.
Jednocześnie informuję, że w przypadku nie złożenia kompletnego wniosku w ww. terminie, uprawnienie do zwrotu części nieruchomości wygasa.
33844408
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne