Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33845873
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 246/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.495,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kielanówka, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 403/2 o powierzchni 0,0270 ha, powstałej z podziału działki nr 403, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2016 roku, znak N-III.7570.1.391.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem, osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki na dzień 21 lutego 2017 r.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33845873
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne