Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33846703
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółyZnak: B-II.672.9.2018 Kielce dnia 16.10.2018r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 15.10.2018r. na wniosek Wójta Gminy Górno została wydana decyzja NR 7 / 2018 znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin"
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości - zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości w liniach rozgraniczających inwestycję:
obręb 0011 - Radlin gm. Górno
dz. nr ewid.: 290/6, 303/8, 288/6, 302/8, 284/13, 300/22, 299/32, 295/6, 295/12, 1965, 1964/3, 277/1, 1958, 286/1, 299/34, 1969/3, 1969/7, 1969/20, 1979 (1979/1, 1979/2), 1978 (1978/1, 1978/2), 1977 (1977/1, 1977/2), 1976 (1976/1, 1976/2), 1975 (1975/1, 1975/2), 1974 (1974/1, 1974/2), 1973 (1973/1, 1973/2), 1972 (1972/1, 1972/2), 1971 (1971/1, 1971/2), 1970 (1970/1, 1970/2), 2046 (2046/1, 2046/2), 2045 (2045/1, 2045/2), 1969/16 (1969/37, 1969/38), 1969/8 (1969/39, 1969/40), 1969/4 (1969/41, 1969/42), 1969/23 (1969/34, 1969/35, 1969/36), 1969/22 (1969/32, 1969/33), 1969/14 (1969/30, 1969/31), 1969/13 (1969/28, 1969/29), 1969/11 (1969/26, 1969/27), 1969/10 (1969/24, 1969/25), 1991 (1991/1, 1991/2), 1992 (1992/1, 1992/2), 1993 (1993/1, 1993/2), 1996 (1996/1, 1996/2), 2053 (2053/1, 2053/2), 2047 (2047/1, 2047/2), 2048 (2048/1, 2048/2), 1981 (1981/1, 1981/2), 1982 (1982/1, 1982/2), 1983 (1983/1, 1983/2), 1984 (1984/1, 1984/2), 1985 (1985/1, 1985/2), 1986 (1986/1, 1986/2), 1987 (1987/1, 1987/2), 1988 (1988/1, 1988/2), 1989 (1989/1, 1989/2), 1990 (1990/1, 1990/2), 282 (282/1, 282/2), 280/2 (280/20, 280/21), 280/19 (280/22, 280/23), 298 (298/1, 298/2, 298/3, 298/4), 297 (297/1, 297/2, 297/3, 297/4), 296 (296/1, 296/2, 296/3, 296/4), 295/10 (295/13, 295/14), 295/11 (295/15, 295/16), 295/5 (295/25, 295/26), 295/4 (295/23, 295/24), 295/3 (295/21, 295/22), 295/9 (295/19, 295/20), 295/8 (295/17, 295/18), 2030 (2030/1, 2030/2), 2042 (2042/1, 2042/2), 2031 (2031/1, 2031/2), 2032 (2032/1, 2032/2), 2043 (2043/1, 2043/2), 2033 (2033/1, 2033/2), 1960 (1960/1, 1960/2), 1961 (1961/1, 1961/2), 1962 (1962/1, 1962/2), 1963 (1963/1, 1963/2), 1942 (1942/1, 1942/2), 1949 (1949/1, 1949/2), 1950 (1950/1, 1950/2), 1951 (1951/1, 1951/2), 1952 (1952/1 1952/2), 1953 (1953/1, 1953/2), 1954 (1954/1, 1954/2), 1955/1 (1955/3, 1955/4), 1956 (1956/1, 1956/2), 1957 (1957/1, 1957/2), 1947/1 (1947/3, 1947/4), 1947/2 (1947/5, 1947/6, 1947/7), 1948 (1948/1, 1948/2), 275 (275/1, 275/2), 277/2 (277/3, 277/4), 2051 (2051/1, 2051/2), 2049 (2049/1, 2049/2)
Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg innych kategorii oraz cieków wodnych:
obręb 0011 - Radlin gm. Górno
dz. nr ewid.: 291, 292, 2009, 2010/1, 2010/2, 2008/3, 2016, 2019, 325/2, 274, 1996 (1996/1, 1996/2), 2020, 2011/4.
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działka, z której korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy innej drogi publicznej została podkreślona.
Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością Gminy Górno z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna - zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność Gminy Górno.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydania decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 8 (poziom 0) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego.
Starosta Kielecki
33846703
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne