Ogłoszenie

Informacja o możliwości zapoznania się z treścią projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33849977
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-637 Szczecin
Ulica
Teofila Firlika
Osoba kontaktowa
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z treścią projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie:
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023
uchylenia zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048
oraz treścią projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie:
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048
oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych względem ww. projektów zarządzeń.
Projekty zarządzeń zostały opublikowane jako załączniki do obwieszczeń tut. Organu z dnia 12.10.2018 r., znak: WOPN-ON.6320.5.2017.RCh, z dnia 12.10.2018 r. WOPN-ON.6320.10.2017.PW na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakładce "obwieszczenia i zawiadomienia": http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz w zakładce "Natura 2000 - Plany Zadań Ochronnych": http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i terminach wnoszenia uwag i wniosków do treści przedmiotowych projektów zawarte zostały w powyższych obwieszczeniach.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jeziora Szczecineckie PLH320009, Dolina Iny koło Recza PLH320004, Jezioro Bukowo PLH320041, Puszcza Goleniowska PLB320012, zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017, zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poligon w Okonku PLH300021. W uzasadnieniach ww. aktów zawarto informacje o rozpatrzeniu wszystkich uwag i wniosków wniesionych podczas procesu konsultacji społecznych. Treść aktów zamieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakładce "zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie": http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie.
p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
Aleksandra Stodulna
33849977
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne