Ogłoszenie

Obwieszczenie

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33851019
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PŁOCKU JOANNA KOŁUDA

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Joanna Kołuda (tel. (24) 36-43-100) ogłasza, że: dnia 20 listopada 2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, stanowiącej:
- działki nr 3, 19, 74 o łącznej powierzchni 6,58ha z zabudową siedliskową oraz działka 181 o pow. 0,90ha, położonej: 09-470 Bodzanów, Borowice, Białobrzegi, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1P/00004521/1]
należącej do STARFOL Spółka z o.o.
Suma oszacowania wynosi 600.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 400.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
UWAGA zmiana nr konta na: Alior Bank SA Centrala 56 2490 0005 0000 4530 5381 3122
Wadium wpłacić należy z takim wyprzedzeniem, aby w przeddzień licytacji znajdowało się ono na rachunku bankowym Komornika pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Zwrot wadium na rachunek bankowy licytanta, któremu nie udzielono przybicia, nastąpi jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia uprawnionego, wskazującego numer rachunku bankowego.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33851019
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne