Ogłoszenie

Obwieszczenie

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33851023
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PŁOCKU JOANNA KOŁUDA

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Joanna Kołuda (tel. (24) 36-43-100) ogłasza, że: dnia 20 listopada 2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
- działka gruntu nr 63 o pow. 0,4300 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem produkcyjnym i budynkiem produkcyjno- magazynowym z przeznaczeniem na zakład produkcji folii , położonej: 09-470 gm. Bodzanów, Miszewo Murowane, ul. Starowiejska 17, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1P/00031241/2]
należącej do STARFOL Spółka z o. o.
Suma oszacowania wynosi 1.947.090,00zł (brutto) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 1.298.060,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 194.709,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
UWAGA zmiana nr konta na: Alior Bank SA Centrala 56 2490 0005 0000 4530 5381 3122
Wadium wpłacić należy z takim wyprzedzeniem, aby w przeddzień licytacji znajdowało się ono na rachunku bankowym Komornika pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Zwrot wadium na rachunek bankowy licytanta, któremu nie udzielono przybicia, nastąpi jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia uprawnionego, wskazującego numer rachunku bankowego.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33851023
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne