Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155367
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo

SzczegółyOGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 739/18 z wniosku Janiny Motyl o stwierdzenie, że wnioskodawczyni nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 31 grudnia 2017 r. udział w wysokości 1/2 nieruchomości rolnej, położonej w Gomulinie, gmina Wola Krzysztoporska, jednostka ewidencyjna 101010 2 Wola Krzysztoporska, obręb 0007 Gomulin, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 208 o powierzchni 1,28 ha, dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Piotra Mariana Ruska, syna Józefa i Marianny, zmarłego dnia 10.02.2008 r. w Gomulinie i tam ostatnio stale zamieszkałego, oraz spadkobierców ustawowych Marty Rusek z domu Wójcik, córki Stanisława i Marianny, zmarłej dnia 8.10.1998 r. w Piotrkowie Trybunalskim i tam ostatnio stale zamieszkałej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne