Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłoci Armex Sp. z o.o.

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33852145
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO "ARMEX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa ARMEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert na zakup:
1. Prawa własności nieruchomości lokalowej w postaci lokalu usługowego nr 2 o powierzchni użytkowej 125,76m2 stanowiącym odrębną własność dla którego Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer LU1I/00336813/4 wraz z przynależnym udziałem w wysokości 12576/44282 w nieruchomości wspólnej księga wieczysta LU1I/00228347/6, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2. Prawa własności nieruchomości lokalowej w postaci lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 32,75m2 stanowiącym odrębną własność dla którego Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer LU1I/00336815/8 wraz z przynależnym udziałem w wysokości 3275/44282 w nieruchomości wspólnej księga wieczysta LU1I/00228347/6, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomości położone są w Lublinie przy ul. Młyńskiej 14A
W niniejszym postępowaniu syndyk sprzedaje obie nieruchomości łącznie za cenę nie niższą niż 610 500,00 złotych. Wymagane wadium 50 000,00 złotych.
Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.
Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 44 8025 0007 0710 5832 2000 0010
Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.
Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 16 listopada 2018r. w biurze syndyka przy ul. Bursaki 14 pokój 31 w godzinach 10-14 z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości ARMEX". Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie miesiąca od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.
Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu, nie zostanie w całości wpłacone wadium oraz nie będzie zawierała wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.
33852145
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne