Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Białobrzegi

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33854414
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-800 Białobrzegi
Ulica
Plac Zygmunta Starego 9

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Białobrzegi stanowiącej własność Gminy Białobrzegi:
przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Białobrzegi jako działka nr 1532/11 o powierzchni 1,3003 ha (użytki: Bz). Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00004814/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenach zieleni urządzonej z usługami towarzyszącymi i częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi netto 1.658.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy i 00/100) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach przy pl. Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach nr 95 9117 0000 0000 0576 2000 0030 w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. w wysokości 170.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy i 00/100) w tytule przelewu wpisując nr działki, na którą się wpłaca wadium. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, na stronie internetowej www.bialobrzegi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Białobrzegi.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokojach nr 15 i 16 Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, lub pod nr. tel. (48) 613 24 72 wew. 18 i 29.
33854414
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne