Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33855770
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Biznesowa 2 lok 011

SzczegółySyndyk masy upadłości Ryszardy Kotlińskiej
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z wolnej ręki.
Przedmiotem przetargu jest:
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 28 o pow. 37,90m2 usytuoawnego w budynku wielomieszkaniowym, V-kondygnacyjnym, jednoklatkowym, położone na IV piętrze, bl. 5 w Świerżach Górnych. Lokal posiada założoną księgę wieczystą Nr KW RA1K/00063531/8. Spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje osobie fizycznej - Ryszardzie Kotlińskiej. Działka gruntu na której znajduje się budynek nr 5 ozn. Nr 371 stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w udziale 46297/59730 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świerżanka" w Świerżach Górnych. Prawo to wpisane jest do KW nr RA1K/00054794/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza wynosi 36.000,00zł (trzydzieści sześć tysięcy 00/100zł).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej danego lokalu mieszkalnego, tj. 3.600,00zł na konto masy upadłości PKO BP S.A. nr rachunku 12 1020 5587 0000 5202 0011 3381 lub do kasy upadłości - Biuro Syndyka masy upadłości, ul. Biznesowa 2 lok. 011, 26-600 Radom.
Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w Biurze Syndyka, ul. Biznesowa 2 lok 011, 26-600 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie
601 -374 - 220.
Oferty nabycia należy składać w Biurze Syndyka, ul. Biznesowa 2 lok. 011 w Radomiu lub pocztą listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie "OFERTA RYSZARDA KOTLIŃSKA - lokal mieszkalny" w terminie do 02.12.2018r. do godziny 14:00 z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ".
Oferty będą otwierane i rozpatrywane w dniu 10.12.2018r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2 lok. 011.
Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 669-943-475.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
33855770
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne