Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33858002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Brzozowa 15

SzczegółySyndyk masy upadłości Waldemara Wnuka w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na zbycie nieruchomości w trybie art. 320 p.u.i.n.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w skład której wchodzi:
- nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 123,54m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 90,59 m 2, położona w Kozienicach przy ul. Brzozowej 15, oznaczona dz. Nr 5416 o pow. 0,0514ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr RA1K/00015572/6 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, w której jako właściciel gruntu wpisane jest Miasto i Gmina Kozienice, jako użytkownik wieczysty: małżonkowie Waldemar Wnuk oraz Jadwiga Wnuk na zasadzie wspólności ustawowej.
Cena wywoławcza wynosi 295.000,00zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 00/100zł).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wpłaty wadium do dnia 07.12.2018r.
a) ofertę kupna nieruchomości należy złożyć lub przesłać do Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26 - 600 Radom, w zamkniętej kopercie zaadresowanej, opatrzonej sygn. akt V GUp 2/16 oraz z dopiskiem "PRZETARG - NIE OTWIERAĆ" Waldemar Wnuk.
b) wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 29.500,00zł na rach. 24 80020004 2000 7322 2020 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie.
3. Pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP oraz REGON ),
b) podpis lub podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należnej reprezentacji,
c) oświadczenie stwierdzające, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
d) oświadczenie stwierdzające, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
przetargu, przyjmuje je bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,
e) oświadczenie oferenta, iż w przetargu nie występuje on jako upadły, syndyk, sędzia- komisarz, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
f) dowód wpłaty wadium w wysokości 10%.
h) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
j) oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo i słownie.
4. Otwarcie, rozpoznanie i wybór oferty na zakup nieruchomości nastąpi w Sądzie Rejonowym w Radomiu, ul. Warszawska 1, w dniu 13.12.2018r. o godz. 10oo w sali XI.
5. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie z wybranym oferentem.
6. Dopuszcza się przeprowadzenie licytacji ustnej w przypadku, gdy oferenci zaoferują taką samą cenę lub zbliżoną ( różnica mniejsza niż 5% ceny oszacowania, tj. 15.000,00zł).
W przypadku licytacji ustnej ustala się postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny oszacowania.
7. Cena nabycia winna być zapłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem aktu sprzedaży na rachunek wskazany w obwieszczeniu.
8 . Oferta, która nie zostanie wybrana, przestaje wiązać, a wadium zostaje zwrócone.
9. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
10. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 504 021 108.
11. Regulamin przetargu oraz wycena nieruchomości są dostępne w Biurze Syndyka przy ul. Biznesowej 2 lok. 011,
26-600 Radom oraz w aktach sprawy, sygn. V GUp 2/16.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
601 374 220 w godzinach od 8.00 - 14.00.
33858002
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne