Ogłoszenie

Obwieszczenie Syndyka Masy Upadłości Zakładów Tytoniowych SA

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33858786
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SA W UPADŁOŚCI LIKIWDACYJNEJ

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie zaprasza do negocjacji mających na celu sprzedaż pakietu znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości. Sprzedaży podlega czterdzieści siedem znaków towarowych szczegółowo opisanych w ekspertyzie z wyceny wartości gospodarczej sporządzonej przez uprawnionego rzecznika patentowego. Wycena dostępna jest w siedzibie ZTL SA w Lublinie przy ul. Wrotkowskiej 2 w dni robocze w godzinach od 9-14. Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Śmigielski tel. 607-710-373.
Sprzedaży podlegają łącznie wszystkie znaki towarowe wymienione w wycenie. Wśród oferowanych do sprzedaży znaków są m.in. AS numer ochronny R.071365, ATU numer ochronny R.176902, HIT numer ochronny R.072536, HUZAR numer ochronny R.071368, MAX numer ochronny R. 098094, POLO numer ochronny R.071367, ZTL numer ochronny R.140964.
Negocjacje mogą być podjęte przez syndyka jedynie w przypadku gdy poprzedzone zostaną sporządzoną w języku polskim ofertą wraz z wymaganymi dokumentami. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż format A4, na której powinna być wskazana sygnatura akt Sygn. akt IX GUp 3/15 z dopiskiem " oferta na zakup znaków towarowych ZTL SA w upadłości likwidacyjnej -NIE OTWIERAĆ" i zawierać oznaczenie składającego ofertę. Tak oznaczona koperta powinna być umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana na adres syndyka i na ten adres dostarczona.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłacenie wadium dzień przed jej złożeniem w kwocie 10 000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 17 8025 0007 0710 4965 2000 0010. Datą wpłaty jest data uznania środków na rachunku masy upadłości. Kwoty uznane na rachunku masy upadłości po dniu wyznaczonym na wpłatę będą zwracane a oferty odrzucone.
Oferty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2018r. godziny 12.00 w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Bursaki 14, pok.31, 20-150 Lublin. Za datę złożenia oferty uważa się datę faktycznego jej złożenia /dotarcia/.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od negocjacji lub ich unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
33858786
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne