Ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859377
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
30-037 Kraków
Ulica
al. Słowackiego 20
Osoba kontaktowa
POWIAT KRAKOWSKI

SzczegółyStarosta Krakowski
30-037 Kraków, al. Słowackiego 20
tel. (12) 633 49 06, faks (12) 633 52 94
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Skawina - miasto, ozn. jako dz. nr 1578/2 o pow. 0,0850 ha, obr. Skawina, obj. księgą wieczystą KR3I/00013884/6.
Przedmiotowa nieruchomość ozn. jako dz. nr 1578/2 jest niezabudowana, stanowi teren w obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej zlokalizowany w strefie przemysłowej w północnej części miasta Skawina. W sąsiedztwie działki od południowej strony występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna, natomiast w pozostałych stronach występują obiekty produkcyjno-magazynowe i tereny niezabudowane. Przedmiotowa działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, oddzielona jest rowem melioracyjnym od drogi publicznej ul. Torowej Bocznej. Działka nr 1578/2 ma kształt prostokąta, jest to teren nieogrodzony, płaski. W zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina działka nr 1578/2 położona jest w terenach produkcyjno-usługowych ozn. symbolem "A 20PU".
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 111 088,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemdziesiąt osiem 00/100). Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży oraz podatku VAT przed zawarciem umowy notarialnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r. (piątek) na konto bankowe:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Getin Noble Bank S.A. 58 1560 0013 2568 2812 5880 0020.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości w terminie najpóźniej do trzech dni po przetargu.
Oferty należy składać w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. (piątek) do godziny 15.00 w sekretariacie głównym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, pokój 203, II piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa ozn. jako dz. nr 1578/2, obr. Skawina".
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) kopię dowodu wniesienia wadium.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala 100, I piętro, o godzinie 10.00.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
W przetargu mogą brać udział osoby, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach niewchodzących w skład obecnego obszaru państwa, a które na mocy umów międzynarodowych zawartych przez państwo miały otrzymać ekwiwalent za mienie pozostawione za granicą.
Osoby te są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawiają oryginał zaświadczenia lub oryginał decyzji o posiadaniu wyżej wymienionych uprawnień zaopatrzony w adnotację właściwego Wojewody o ujawnieniu w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.
O zamiarze wzięcia udziału w przetargu osoby te powinny poinformować pisemnie najpóźniej do wyznaczonej daty wpłacenia wadium, załączając kserokopię posiadanego zaświadczenia lub decyzji oraz pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej - osobom posiadającym uprawnienia zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu.
W przypadku osób, które w ramach realizacji swoich uprawnień nabyły już od Skarbu Państwa prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, wysokość zaliczanej kwoty pomniejszona zostanie o wartość nabytego już prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń.
Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zbycie nieruchomości, wydanej w formie zarządzenia. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, I piętro, pokój nr 216, tel. (12) 395-05-28, w poniedziałek w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Przy Moście 1, na stronie BIP Wojewody Małopolskiego oraz na stronie BIP Powiatu Krakowskiego w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 22 grudnia 2018 r.
33859377
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne