Ogłoszenie

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33859891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
31-008 Kraków
Ulica
św. Anny 12
Osoba kontaktowa
COLLEGIUM MEDICUM UJ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
z siedzibą: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, gm. Kraków woj. małopolskie
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej,
o powierzchni 6835 m2.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 , z późn. zm.), dalej: "ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego".
I. Cena wywoławcza: 2 300 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100).
Cenę nabycia będzie stanowiła zaoferowana kwota powiększona o podatek VAT ustalony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w walucie polskiej wadium w wysokości 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, którego dysponentem jest UJ CM, do dnia 23.01.2019 r. z dopiskiem "wadium w przetargu na sprzedaż działki nr 149
w Krakowie przy ul. Obronnej". Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego UJ CM.
III. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
"Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60 jedn. ewidencyjna Podgórze objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej" należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami w Krakowie, ul Grzegórzecka 20, pok. 226 do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12.00.
IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 12.00 w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie, w sali nr 233 (II piętro).
V. W sprawie szczegółowych warunków przetargu oraz dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Sekcją Administrowania Nieruchomościami, ul. Grzegórzecka 20 - pok. 226, tel. 12 433-27-09, e-mail: dzm@cm-uj.krakow.pl, od pon. do pt., w godzinach 8.00-15.00.
VI. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum:
http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/oferty_sprzedazy/
oraz wywieszona w budynku UJ CM przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.
VII. UJ CM zastrzega sobie prawo bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych do:
- unieważnienia, odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny,
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
33859891
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne