Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Gąsiorowicach.

opolskie, Strzelce opolskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33860689
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Opolska 11
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 189/18 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Piotrówka" w Jemielnicy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości stanowiących działki gruntu, oznaczonych jako grunty orne, tereny mieszkaniowe oraz grunty rolne zabudowane, położonych w Gąsiorowicach o nr. działek 378, 410, 411 i 424/3, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1S/00009896/8, w której jako właściciel przedmiotowych nieruchomości widnieje Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jemielnicy.
Wzywa się właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia przedmiotowych nieruchomości.
33860689
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne