Ogłoszenie

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155539
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka- Fordońska- Jasiniecka" (część zachodnia) w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Akademicka- Fordońska- Jasiniecka" (część zachodnia) w Bydgoszczy w dniach od 7 grudnia 2018r. do 14 stycznia 2019r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 314,
w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Projekt planu będzie również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570
ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres
oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019r.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne