Ogłoszenie

Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 1452/16 dnia 3 października 2017 r. wydał postanowienie, w którym zezwolił...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155543
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 1452/16 dnia 3 października 2017 r. wydał postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Lubraniec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 175 zł tytułem wypłaty odszkodowania w zamian za przejęcie na jej rzecz nieruchomości stanowiącej działkę numer 130/1 (powstałej z podziału działki ewidencyjnej numer 130) o powierzchni 0,0119 ha, nabytej z mocy prawa w trybie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 1 października 2015 r. nr 3/2015 znak: OŚB.6740.1.719.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „Przebudowa drogi gminnej Nr 190667C Sułkowo - Siemnówek gmina Lubraniec", ustalonego na mocy decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 4 lipca 2016 r. znak: GGN.683.26.2015.2016 z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty ma nastąpić na rzecz spadkobierców Franciszka Zdrojewskiego i Zofii Jonatowskiej, o ile się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia do wymienionej nieruchomości. Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Franciszka Zdrojewskiego, zmarłego dnia 15 czerwca 1986 r. i Zofii Jonatowskiej, zmarłej dnia 29 lipca 2011 r. do odbioru depozytu w terminie 10 lat od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego we Włocławku, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne