Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33862891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 566/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcom Stanisławowi Kuna, Krzysztofowi Kuna, Danucie Chajec, Annie Dziura, Helenie Janos, Zofii Wasilewskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 grosza (jednego grosza) tytułem spłaty wierzytelności hipotecznej na rzecz Szymona Wiglusz s. Pawła oraz kwoty 1 grosza (jednego grosza) tytułem spłaty wierzytelności hipotecznej na rzecz Maryanny Wiglusz wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości położonej w Chmielniku, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział VIII Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00047891/6, oraz ustaleniu, że kwota wymieniona w pkt l niniejszego postanowienia ma zostać wypłacona wierzycielom Szymonowi Wiglusz s. Pawła oraz Maryannie Wiglusz lub ich spadkobiercom prawnym bądź następcom prawnym po udowodnieniu prawa do przedmiotowego depozytu.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33862891
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne