Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33863307
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 248/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 83.678,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Rzeszów prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 175/2 o powierzchni 0,0973 ha, położonej w Rzeszowie, obr. 223 Rzeszów - Zwięczyca II, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2017 roku, znak N-III.7570.1.507.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Gminę Miasta Rzeszów prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33863307
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne